Intensive spædbarnsindsatser

Projekt Plan B tilbyder ambulante intensive spædbarnsindsatser for en tydeligere afklaring af forældrekompetencer og netværkets ressourcer.

Spædbarnsindsatser henvender sig til gravide og nybagte forældre, hvor bekymringen for spædbarnets trivsel og sikkerhed enten er udtalt og akut eller hvor bekymringen er alvorlig, og hvor der primært er behov for betryggelse i, at familien er i stand til at understøtte spædbarnets udvikling.

Indsatsen foregår som udgangspunkt i eget hjem, da vi mener, at dette skaber mere ro og langt mindre stress hos familien, frem for at blive indskrevet på en døgnbehandlende familieinstitution.

Den intensive spædbarnsindsats har fokus på at støtte forældrene i at yde barnet den omsorg, der understøtter en tryg tilknytning. Vi viser derfor forældrene, hvordan de kan læse barnets signaler og handle på dem, og via den vej understøttes en tryg tilknytning mellem forældre og barn.

Indsatsen kan med fordel startes op i perioden inden fødslen, så der etableres et tillidsfuldt samarbejde mellem familiebehandler og forældrene. Opstart i denne periode giver også mulighed for, at der tidligt kan etableres samarbejde med andre professionelle omkring familien. Opstart inden fødsel er imidlertid ikke en forudsætning, og spædbarnsindsatsen kan også startes op længere tid efter fødslen.

Målgruppen

Den primære målgruppe for den intensive spædbarnsindsats er gravide og nybagte forældre, hvor der er en alvorlig bekymring for, om forældrene kan tage vare på barnet, og hvor der dermed er en skærpet opmærksomhed på, om barnet eventuelt bør anbringes i netværks-, eller familiepleje efter fødslen, eller om familien kan støttes tilstrækkeligt i hjemmet.

Forældrene i målgruppen har to eller flere af følgende problematikker som alle har betydning for deres samlede forældrekompetence: Nedsat kognitiv funktionsevne, en traumatisk opvækst, psykisk sygdom, kriminalitet og evt. tidligere misbrug.

Forældrenes komplekse problemstillinger afspejler sig i en hverdag præget af manglende struktur, egenomsorg eller handlekompetencer, fx i form af skæv døgnrytme, konflikter i parforholdet, samt desorganisering i hverdagen og andre forhold hos forældre, der vækker bekymring i forhold til om forældrene kan varetage den basale omsorg og skabe tryg tilknytning til barnet.

Indsatsens indhold

Jo tidligere i graviditeten indsatsen påbegyndes, jo større mulighed er der for at skabe bæredygtige resultater. Graviditeten rummer optimale muligheder for udvikling, der for en vellykket indsats skal bruges optimalt. Endvidere er indsatsen før fødsel vigtig for at sikre barnets sundhed op til fødslen, samt for at bidrage til afklaring af forældrenes situation, herunder risiko- og beskyttelsesfaktorer for barnets trivsel. Dette danner afsæt for en vurdering af, om forældrene kan få tilstrækkeligt udbytte af fortsat praktisk støtte og behandling efter fødsel, eller om en anbringelse er nødvendig for at sikre barnets tarv.

Indsatsen kan oprettes som en fuld sikkerhedsplanindsats eller med dele deraf.

Praktisk indhold

Som udgangspunkt anbefaler vi et forløb, som indeholder 2-3 ugentlige besøg i hjemmet inden fødslen samt 1-2 fleksible besøg i hjemmet dagligt de første 3-4 uger. Herefter kan indsatsen op- eller nedskrives ud fra en vurdering koordineret i forhold til observationerne af barnets udvikling og trivsel.

Den enkelte indsats skræddersys ud fra de konkrete behov og bekymringer i de enkelte sager, og planlægning vil altid ske i tæt samarbejde med sagsbehandler. Vi samarbejder derudover også tæt med sundhedsplejerske, fødested og andre aktører, der kan være inde over. Der er ligeledes muligt at tilknytte en af Plan Bs psykologer, hvis der er behov for dette i sagen.

Indsats, test og redskaber før fødsel

Før fødslen vil vi som udgangspunkt fokusere på:

  • Afdækning af forældrenes mentaliseringsniveau gennem neuroaffektiv analyse for afdækning af nærmeste udviklingszoner.
  • Afdækning af forældrenes tilknytningshistorie gennem samtaler med forældrene med inspiration fra Adult Attachment Interview (AAI) med henblik på efterfølgende bearbejdning.
  • Netværkscirkel og inddragelse af relevant netværk gennem netværksmøder baseret på Sikkerhedsplansarbejde.
  • Familiebehandleren gennemgår familiens hjemmemiljø i samarbejde med forældrene. Det kan eksempelvis være indeklima med kulde /varme, lyde og materielle fornødenheder til spædbarnet.

Indsats, test og redskaber efter fødsel

Efter fødslen vil vi som udgangspunkt fokusere på:

  • Daglig skærpet opmærksomhed på om barnet udviser social tilbagetrækning.
  • Analyse af forældre-barn tilknytningen forankret i tilknytningsteorien.
  • Videobaseret familiebehandling.
  • Cos-P – Tryghedscirkel.

I de indsatser, hvor forældrene har gennemgået forældrekompetenceundersøgelsen, den neuroaffektive analyse, AAI og netværkscirklen, arbejder vi videre med de beskrevne resultater. Således har vi fremadrettet fokus på forældrenes evne til tilknytning, behovsudskydelse og mentaliseringsevne. Herudover fokuserer vi på spædbarnets adfærd i samspil med forældrene.

Efter fødslen deltager vi i udskrivningsmøde på hospitalet, så vi er godt klædt på til den første tid i hjemmet i forhold til, om amning osv. er kommet godt i gang. Vi hjælper forældrene med at tolke og handle relevant på det nyfødte spædbarns trivsel og signaler.  

Det kan være en stor forandring for forældrene at have et spædbarn i hjemmet. Vi er derfor særlig opmærksomme på forældrenes efterfødselsreaktioner og støtter og aflaster relevant, således at forældrene kommer bedst muligt igennem den første periode.  Forældrenes ressourcer og relationer til hinanden, spædbarnet og øvrige søskende kan belastes af manglende søvn og måske manglende kompetencer til at læse barnets signaler, derfor anvender vi øvelser, lege og særlige skemaer, som kan medvirke til at generere overskud og øget indsigt i egne kompetencer.

Struktur og forudsigelighed i hjemmet kan medvirke til at skabe ro og tryghed for barnet. Vi viser derfor forældrene, hvordan de kan etablere gode rutiner. Det kan eksempelvis være at synge den samme sang, blive puttet på samme måde, soverutiner osv.

Vi samarbejder med sundhedsplejersken, og deltager så vidt muligt i alle hendes besøg i hjemmet. Vi hjælper forældrene med at følger op på sundhedsplejerskens vejledning og kontakter hende ved behov.

Allerede fra fødslen har vi øje for spædbarnets signaler, og handler hurtigt, hvis vi er bekymrede for barnets udvikling.  Når barnet er to måneder gammel, kan vi ud fra ADBB-metoden fastslå, om barnet viser tegn på social tilbagetrækning. Sundhedsplejersken udfører også denne test, og vi sammenholder vores resultater med hende.

Gennem hele forløbet har vi skærpet syn på barnets udvikling, og vi har et tæt samarbejde med familiens professionelle netværk, så vi hele tiden retter indsatsen til og skruer op eller ned for enkelte tiltag i indsatsen.

VIDEOBASERET FAMILIEBEHANDLING I SPÆDBARNSSAGER

Som en del af familiebehandlingen laves små videooptagelser, hvor forældrene indgår i samspil med barnet. Det kan eksempelvis være en situation, hvor barnet bliver skiftet. Optagelserne foretages med forældrenes mobil eller iPad, og de gennemgås umiddelbart efter optagelsen sammen med forældrene.

Optagelserne har til formål at tydeliggøre barnets udvikling og forældrenes kompetencer, og der skabes et samlet billede af både forældrenes udfordringer og ressourcer samt barnets behov.  Når vi viser og forklarer deres adfærd og spædbarnets signaler til forældrene, tilegner de sig viden om, hvordan de kan aflæse barnets følelser, hvordan de kan udtrykke følelser overfor barnet, og hvad de konkret kan gøre for at styrke tilknytningen til deres barn.

Vi laver den første optagelse, når barnet er 4 uger, herefter 1 gang pr. måned.