“I SKOLE IGEN” – PLAN B’S FREMMØDEINDSATS

Projekt Plan B tilbyder indsatser til børn og unge med begyndende eller problematisk skolefravær. Vi står altid klar med et tværfagligt team, der kan tilbyde en fleksibel, skræddersyet og koordineret forløb, der tilrettelægges ud fra følgende principper: 

1: Skræddersyet indsats

I Projekt Plan B skræddersyer vi altid vores skolevægringsindsatser, så de tilpasses barnet/den unge, familien og skolen. Dette er helt centralt, da skolevægring er et komplekst fænomen, der ikke kan løses med én tilgang eller metode, men derimod altid må afhjælpes med blik for de konkrete barrierer for skolegang, der gør sig gældende i den enkelte sag.

2: Tværfaglig koordineret indsats

Indsatsen i Projekt Plan B varetages af et tværfagligt team bestående af både kontaktpersoner/fraværskonsulenter, familiebehandlere, specialpædagoger og psykologer. Vi lægger vægt på at kunne møde de mangeartede og forskellige behov, der kan være i forhold til barnet, familien og skolen ved skolevægringsproblematikker samt at arbejdet sker koordineret, således at de professionelle i de forskellige kontekster ikke arbejder afkoblet fra hinanden. I Projekt Plan B har vi en bred faglighed repræsenteret, hvilket muliggør, at vi hurtigt og fleksibelt kan imødekomme de behov, der skulle opstå, som udviklingen skrider frem.

3: Indsats i flere kontekster

Skolevægring kan sjældent afhjælpes, hvis indsatsen alene fokuserer på barnet, da man herved risikerer at overse de elementer i barnets miljø og relationer, der understøtter og vedligeholder det bekymrende skolefravær. I Plan B arbejder vi derfor ikke isoleret med barnet/den unge, men inddrager det relevante netværk omkring barnet for at forhindrer, at faktorer her hæmmer barnets proces tilbage til skole.

4: Respekt for eksisterende ressourcer

Projekt Plan B’s indsats tilrettelægges altid med respekt for eksisterende ressourcer i barnets miljø. Vi har blik for de relationer og lokale forhold, der aktuelt eller potentielt kan støtte barnet i sin udvikling og skolegang. De professionelle i Plan B arbejder derfor med at stilladsere netværket af tilgængelige ressourcer lokalt for at sikre en bæredygtig udvikling, der kan fortsætte også efter indsatsens afslutning.

5: Barnets eget perspektiv

I Plan B har vi altid fokus på at inddrage barnet og den ungens eget perspektiv og forståelse af sin situation og bruge det aktivt til at kvalificere indsatser tilpasset den enkelte. Børnene og de unge selv har nemlig en helt unik viden om sit eget liv og er en vigtig kilde at forstå årsagerne og dynamikkerne bag de oplevede udfordringer.

METODER OG TILGANGE 

I Plan B tilrettelægges skolevægringsindsatsen med afsæt i AMBIT-modellen. Det er er en overordnet rammetænkning, der kan hjælpe til at strukturere, fokusere og kvalificere arbejdet med børn og unge i sager, hvor ofte mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde om en koordineret indsats.

Tilgangen er desuden funderet i Plan B’s indgående viden om arbejdet med børn og unge. Det er vores erfaring, at det er helt afgørende for indsatsen, at vi som fagpersoner formår at lykkes med at skabe trygge og tillidsfulde relationer til barnet/den unge, så de oplever at blive hørt, forstået og støttet i processen tilbage til skole.

VI TILBYDER 

En sammenhængende indsats med muligheder for: